Wandelroute Ommel, De Berken en Oostappen

(19,0 km)

Das wirst du sehen

9
1

Kirche Unserer Lieben Frau

Onze Lieve Vrouwe Presentatie kerk
Kluisstraat
5724 AD Ommel
Kirche Unserer Lieben Frau
6 16 14
2

Oostappense Wälder

Oostappense bossen
Beekstraat 31
5724 PL Ommel
Oostappense Wälder
13 12 59
3

Der Astense Aa Ommel

De Astensche Aa
De Berken 1
Ommel
Der Astense Aa Ommel
23 26 27 31 29 59 25 24 58 59
4

Marialaan
5724 AB Ommel
9
9
6
16
14
13
12
59
23
26
27
31
29
59
25
24
58
59
9