Privacyverklaring

1. Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek van deze website, welke door of namens het samenwerkingsverband Land van de Peel of een rechtsopvolger of combinaties daarvan wordt geëxploiteerd. Gebruik en bezoek van deze websites van is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de gebruikersvoorwaarden voor het uploaden en delen van informatie.

2. Gebruik van website
De getoonde informatie op deze websites wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staat Land van de Peel niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. Aansprakelijkheid voor schade op grond van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze websites ononderbroken dan wel foutloos zullen functioneren. Enige aansprakelijkheid voor schade die op grond van een onjuiste weergave van de websites wordt uitdrukkelijk door Land van den Peel van de hand gewezen. U aanvaardt dat de websites alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de websites op het moment van gebruik. Land van de Peel is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de websites zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. Land van de Peel staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.  

Gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan deze disclaimer. Voor het uploaden en delen van informatie geldt dat content wordt geplaatst door de VVV-medewerkers van de zes Peelgemeenten en door Land van de Peel. Daarnaast werkt de website via een open database: ondernemers uit de Peelgemeenten kunnen hierbij zelf gegevens over hun bedrijf inclusief foto's uploaden. Deze informatie komt vervolgens beschikbaar op landvandepeel.nl. Tevens is er een koppeling het platform Eindhoven Regioradar, waardoor content van landvandepeel.nl ook op dit platform terecht kan komen.

3. Informatie van derden
Het gebruik van links naar websites van derden is geheel op eigen risico. Hoewel Land van de Peel selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op de websites wordt opgenomen, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.

4. Intellectueel eigendom
Land van de Peel behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze websites aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Land van de Peel worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. 

5. Notice & Take Down (NTD) beleid
Naast eigen content, stelt Land van de Peel derden in staat om informatie en gegevens op de websites van Land van de Peel te uploaden en/of anderszins te delen. Ondanks dat Land van de Peel afspraken maakt met deze derden kan het helaas voorkomen dat deze derden niet bevoegd zijn om deze informatie en gegevens rechtmatig te mogen delen, of dat deze informatie anderszins inbreuk maakt op rechten van derden. Land van de Peel kan niet controleren of garanderen dat deze derden te allen tijde daadwerkelijk gerechtigd zijn om deze informatie en gegevens te mogen delen of openbaren. In bepaalde gevallen kan het daarnaast zo zijn dat één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald.

Land van de Peel respecteert de rechten van de rechthebbenden en zal altijd meewerken aan het op verzoek wijzigen of verwijderen van onrechtmatig materiaal op de websites. Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie op de websites onrechtmatig is opgenomen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen via info@landvandepeel.nl. Wij verzoeken u hierbij om Land van de Peel de volgende informatie toe te sturen:

  • Contactgegevens (achternaam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, bedrijfsgegevens (indien van toepassing);
  • Welk materiaal het betreft;
  • Wat uw positie is ten opzichte van het materiaal;
  • Wat uw bezwaren zijn ten opzichte van het materiaal;
  • Wat uw eisen zijn met betrekking tot het materiaal (wijzigen, verwijderen, afgifte gegevens uploader etc.)
  • Bewijs (voor zover mogelijk), door middel van URL’s, screenshots etc.

Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde verzoeken in behandeling en gebruiken deze gegevens enkel voor het afhandelen van uw verzoek. Na ontvangst zal Land van de Peel uw verzoek in behandeling nemen en zal, indien zij dit gegrond acht, het betreffende materiaal zo snel mogelijk wijzigen of verwijderen. Indien er volgens Land van de Peel geen sprake is van onrechtmatig (gepubliceerd) materiaal stelt Land van de Peel de verzoeker hiervan op de hoogte. In bepaalde gevallen kan Land van de Peel u hierbij helpen om contact op te nemen met de derde welke verantwoordelijk is voor het betreffende materiaal om te zorgen voor een passende oplossing.   

6. Afsluitende opmerkingen
De inhoud van deze disclaimer mag zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde worden bewerkt door Land van de Peel. Land van de Peel raadt u dan ook ten zeerste aan om periodiek na te gaan of de disclaimer is gewijzigd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.